تکواندو

تکواندو نام هنر ورزشی و رزمی است که از نظر فیزیکی و جسمی بهترین و موثرترین روشهای دفاع از خود را با استفاده از دستها و پاها وبدون استفاده از هرگونه سلاح به علاقمندان و هنرجویان خود می آموزد و از نظرمعنوی و روحی نیز به علاقمندان خود احترام و انضباط و بردباری و صبوری و ازدیاد حس مقاومتهای منطقی در مقابل مصائب زندگی که حاصل آن انتخاب دقیق و صحیح راه زندگی با حس اعتماد به نفس میباشد را می آموزد . تکواندو از سه کلمه " ت " به معنای پریدن وضربه زدن با پا و " کوان" به معنای دفاع کردن وخرد کردن با دست و " دو" به معنای راه وروش تشکیل شده است. سنگ نوشته ها وآثار تاریخی موجود، قدمت وپیدایش تکواندو را به عهد باستان وجنوب شرق شبه جزیره کره می رساند . وجود تندیس دور راهب بودایی در معبد «سوکورام» در شهر کیونگ جو کره که در حال اجرای تکنیک " کوم گانگ ماکی " میباشد سند محکمی بروجود هنرهای رزمی در آن زمان است . درواقع تکواندو هنر رزمی مردم کره میباشد که با تلاش وبرنامه ریزی مثال زدنی بسرعت در جهان توسعه یافته وپس از تشکیل فدراسیون جهانی درسال 1973 تا امروز 203 کشور را در پنج قاره جهان به عضویت خود درآورده است وپس از برگزاری دو دوره مسابقات آزمایشی در المپیک 1988 در سئول و 1992 در بارسلون در بازیهای آسیایی المپیک 2000 سیدنی رسما به جمع رشته های ورزشی رسمی المپیک پیوست .

تجهيزات موردنياز

  • لباس مبارزين بايدلباس مخصوص تكواندو (دوبوك) كه سفيدرنگ ميباشد رابر تن كنند
  • هوگو(محافظي شبيه به جليقه ضد گلوله)،كلاه كه محافظ سروصورت مي باشد، لثه،باده وساباده (ساق بندوساعد بند)ونانشيم (محافظ بيضه وآلت تناسلي)تنهادراين رشته مورد استفاده قرارميگيرد. شماره مبارزين بايد پشت پيراهن آنها نصب گردد. اندازه شماره مبارزين بزرگسال 25 × 25 سانتيمتر و شماره مبارزين نوجوان و خرد سال 12 × 15 سانتيمتر ميباشد. 3- تشك يا تاتامي


استاندارد در تكواندو

محوطه آموزش،تمرين ومبارزه ورزش تكواندو فضاي مربع شكل باابعاد 8 × 8 متر كه درداخل يك تشك 12 × 12 متر قرار ميگيرد.اين محوطه بايد كاملاً مسطح و به دور از مخاطره باشد.به اين ترتيب يك محوطه به عرض 2 متردراطراف منطقه مبارزه به وجود ميآيد كه موسوم به منطقه قرمز يا محوطه خطر ميباشد.درصورت لزوم محوطه مسابقه را مي توان برروي سكويي به ارتفاع 50 الي60 سانتيمترمستقركرد.و براي جلوگيري از آسيب مبارزين بايد لبه خارجي محوطه مسابقه را با شيب كمتراز30 درجه به كف سالن متصل نمود.در سالن تكواندومحل استقرار تماشاچيان ممكن است درچهارسوي محوطه مسابقه درنظرگرفته شود،اگر چه بهترين موقعيت ديددر طرفين طولي محوطه بازي ميسر است.ورودي بازيكنان و تماشاچيان بايدمجزا از يكديگردر نظرگرفته شودو فاصله تماشاچيان از محوطه بازي بايد حد اقل 4 الي 5 متر پيش بيني شود. سرويس هاي بهداشتي ورزشكاران و تماشاچيان بايد در محل ورودي هاي هريك پيش بيني شود.فاصله خطوط مسابقه وانتهاي تشك2 متراست.دومبارزنسبت به مركز اين تشك به فاصله يك مترازهم فاصله ميگيرندوسرداوربه فاصله 1/5 متردرمقابل آنهاقرارميگيرد. بقيه داوران دركنارتشك مستقرمي گردند.تاتامي تكواندواز جنس آن ازاسفنج فشرده و به رنگ آبي وقطر آن 2 سانتي مترمي باشد.دركنار هر تاتامي يك تابلو اعلام نتايج مخصوص اين رشته استقرار مي يابد .