جستجو
Menu

دریافت آدرس  مجموعه های ورزشی سازمان به تفکیک منطقه به دو صورت امکان پذیر می باشد :

ارسال پیامک

به منظور دریافت آدرس مجموعه های مورد نظر خود در مناطق ، شماره منطقه خود را به همراه m به شماره 10006012 پیامک کنید .

(  به عنوان نمونه m10  )

دریافت فایل PDF