جستجو
Menu

تیر و کمان

تیراندازی با کمان یا تیر و کمان فعالیتی است که می‌تواند به عنوان ورزش یا برای شکار و یا برای جنگ استفاده شود. ابزار تیر اندازی از یک کمان منحنی شکل ویک تیر که سرش یک سنگ یا فلز نوک تیز بود تشکیل می شد وفرد تیر انداز با گذاشتن تیر درکمان وکشیدن آن تیر را پرتاب می کرد

انواع کمان

  • ریکرویاکمان ساده که دوقوس درهربازوبکارگرفته شده
  • کامپونه یامرکب که دقت وسرعت دران بیشترازریکروبوده
  • برهنه یابرویا کمان اموزشی که هیچ تجهیزاتی مثل سایت وپلانگروغیره دارانیسترنگ ها و امتیازات درفیس

هرکدام از رنگ ها دردوقسمت ودو امتیازمی باشند

  • زرد = امتیاز 9 - 10
  • قرمز = امتیاز 7 - 8
  • آبی = امتیاز 5- 6
  • سیاه = امتیاز 3 - 4
  • سفید = امتیاز 1 - 2

فواصل تیراندازی

  • داخل سالن درفواصل 18- 25
  • خارج سالن درفواصل 30-50 و60-70-90 متری برگذارمی گردد که فاصله 90 متری مخصوص اقایان می باشد والمپیک راند فقط درهفتاد متربرگزارمی گردد .