چشم انداز

حرکت به سوی شهری برخوردار از فضاهاي ورزشي مناسب و در دسترس، با شهرونداني ورزشی ، فعال و با نشاط