" تامین و توسعه ورزش همگانی و تفریحی" در کلیه مناطق و محلات شهر تهران با تاکید بر غنی سازی اوقات فراغت شهروندان، آموزش و فرهنگ سازی، بسترسازی برای شناسایی و معرفی استعدادهای ورزشی، ترویج ارزش های اخلاقی و  بهره برداری از کلیه امکانات و تجهیزات ورزشی شهرداری و ظرفیت های بخش خصوصی در مدیریت و توسعه هدفمند مجموعه های ورزشی و استفاده از  فن آوری های نوین و اتکا به نیروی انسانی متعهد و متخصص به منظور برخورداری شهروندان تهرانی از امکانات وتجهیزات ورزشی استاندارد، ارزان و دردسترس می باشد.