اهداف کلی
  • افزایش مشارکت مردم درورزش شهروندی
  • افزایش کمیت وکیفیت آمادگی جسمانی شهروندان
  • بهبود امید به زندگی
  • توسعه ظرفیت فضاهای ورزشی شهروندی