• افزايش نقش ورزش شهروندي در بهبود کيفيت زندگي شهروندان تهراني با تأکید بر اخلاق وتربیت اسلامی
 • توسعه مبتني بر دانايي و ارتقای استانداردها در ورزش شهروندي
 • استمرارحمايت از توسعه ورزش شهروندي در بين اقشارآسيب پذير
 • تغييرالگوي ورزش شهروندي با تاکيد براستفاده بهينه از فضاهاي طبيعي و روباز
 • توسعه نهضت داوطلبي در ورزش شهروندي
 • افزايش سهم اعتبارات ورزش از کل بودجه شهرداري تهران
 • ارتقاي جايگاه ورزش شهروندي در برنامه پنجم با تأکيد برانتقال مديريت و منابع ورزش همگاني به شهرداری تهران
 • حمايت و گسترش سازمان هاي مردم نهاد به منظورمشارکت جوانان درامور ورزش شهروندي
 • تغيير فعالیت ها، اماکن و ظرفیت های ورزشي با توجه به ویژگی های اقشار مختلف از نظر جنسیت، سن و معلولیت های جسمانی
 • توسعه فرهنگ مشارکت خيرين در ساخت اماکن و فضاهاي ورزشي
 • توسعه الگوهای جدید ورزش همگانی و تفریحات ورزشی، سازگار با محدودیت های اقتصادی و زندگی شهری
 • تمرکز اختيارات حقوقي، مالي و امکاناتي ورزش همگاني شهرتهران درسازمان ورزش شهرداري
 • توسعه نظام آموزشي ، تبليغي در ورزش همگاني و تفریحات ورزشی
 • توسعه و ترویج نهضت ورزش همگانی و بهبود نگرش در بین مراجع و مقامات مؤثر تصمیم گیر
 • توسعه ورزش شهروندی با محوریت مدیریت محله
 • ارتقای نقش و جایگاه سازمان ورزش شهرداری تهران در مجامع بین المللی ورزش همگانی
 • توسعه بهره گیری از امکانات و ظرفیت های بخش خصوصی در ارائه خدمات ورزشی به شهروندان