لیست خبر

برگزاری کارگاه آموزشی در منطقه 5 - 30 آبان 94شهر ورزش ـ تربیت‌بدنی منطقه 5 دو کارگاه آموزشی ویژه مربیان مناطق 22گانه پایتخت برگزار کرد.

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، کارگاه آموزشی با عنوان"وضعیت بدنی و ناهنجاری‌های قامتی"در راستای ارتقای سطح علمی مربیان ایستگاه‌های فعالیت‌بدنی برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی شرکت کنندگان به صورت عملی با حرکت اصلاحی آشنا شدند.

دوره آموزشی یاد شده روز 25 آبان‌ماه در سرای محله فردوس با حضور 70 تن از مربیان برگزار شد.

کارگاه آموزشی با موضوع "ورزش و سالمندی" نیز با حضور 90 مربی ایستگاه‌های فعالیت بدنی به اجرا در آمد.

در این کارگاه مربیان روش صحیح تمرین دادن به سالمندان را آموزش دیدند.

 


تعداد مشاهده: 543
1394/8/30
print

برگزاری کارگاه آموزشی در منطقه 5 - 30 آبان 94


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد

شهر ورزش ـ تربیت‌بدنی منطقه 5 دو کارگاه آموزشی ویژه مربیان مناطق 22گانه پایتخت برگزار کرد.

مدت قرارداد می باشد.

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، کارگاه آموزشی با عنوان"وضعیت بدنی و ناهنجاری‌های قامتی"در راستای ارتقای سطح علمی مربیان ایستگاه‌های فعالیت‌بدنی برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی شرکت کنندگان به صورت عملی با حرکت اصلاحی آشنا شدند.

دوره آموزشی یاد شده روز 25 آبان‌ماه در سرای محله فردوس با حضور 70 تن از مربیان برگزار شد.

کارگاه آموزشی با موضوع "ورزش و سالمندی" نیز با حضور 90 مربی ایستگاه‌های فعالیت بدنی به اجرا در آمد.

در این کارگاه مربیان روش صحیح تمرین دادن به سالمندان را آموزش دیدند.

 

شرایط:

الف)شرایط مناقصه: داشتن اساسنامه مرتبط، روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت، داشتن حداقل 2 سال سابقه خدمات نگهداشت اماکن ورزشی و استخر، داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه یا صلاحیت از وزارت کار، اراوه گواهی مالیات بر ارزش افزوده

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1394/8/30

برگزاری کارگاه آموزشی در منطقه 5 - 30 آبان 94


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد

شهر ورزش ـ تربیت‌بدنی منطقه 5 دو کارگاه آموزشی ویژه مربیان مناطق 22گانه پایتخت برگزار کرد.

مدت قرارداد می باشد.

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، کارگاه آموزشی با عنوان"وضعیت بدنی و ناهنجاری‌های قامتی"در راستای ارتقای سطح علمی مربیان ایستگاه‌های فعالیت‌بدنی برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی شرکت کنندگان به صورت عملی با حرکت اصلاحی آشنا شدند.

دوره آموزشی یاد شده روز 25 آبان‌ماه در سرای محله فردوس با حضور 70 تن از مربیان برگزار شد.

کارگاه آموزشی با موضوع "ورزش و سالمندی" نیز با حضور 90 مربی ایستگاه‌های فعالیت بدنی به اجرا در آمد.

در این کارگاه مربیان روش صحیح تمرین دادن به سالمندان را آموزش دیدند.

 

شرایط:

الف)شرایط متقاضی اشخاص حقیقی: ارائه رزومه و سابقه مدیریت اماکن ورزشی به مدت 2 سال که شامل یکی از موارد زیر باشد:

الف)ارائه مصدق قرارداد اجاره و یا بهره برداری از اماکن ورزشی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ب)مجوز بهره برداری اماکن ورزشی صادره از اداره کل تربیت بدنی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ج)ارائه گواهی مدیریت مجموعه ورزشی از نهادها و مراکز دولتی و عمومی غیردولتی که به امضاء مقام مجاز رسیده باشد (مراکز خصوصی ارائه لیست بیمه و دستمزد الزامی می باشد) (2 سال)

د)تاهل/مدرک کارشناسی/حداقل 25 سال سن/کارت پایان خدمت

شرایط متقاضی اشخاص حقوقی: اساسنامه/روزنامه رسمی/آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت/حداقل 2 سال سابقه مدیریت مجموعه ورزشی

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1394/8/30