جستجو
Menu

1395

انتصاب جدید در سازمان ورزش شهرداری تهران؛ "مدير فني و مهندسي" سازمان ورزش شهرداري تهران منصوب شد


شهر ورزش ـ رییس سازمان ورزش شهرداری تهران طی حکمی، "مدير فني و مهندسي" این سازمان را منصوب کرد.


به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، محمد صادق حسنی،رییس این سازمان طی حکمی "پیمان باقری" را به عنوان "مدير فني و مهندسي" سازمان ورزش معرفی و منصوب کرد.
در بخشی از این حکم آمده است:
" امید است با اتکال به الطاف الهی و اطاعت از مقام عظمای ولایت و مدنظر قراردادن کلیه ضوابط و مقررات ابلاغی و هم سو بودن در راستای اهداف شهردار محترم تهران به منظور افزایش رضایتمندی اقشار مختلف شهروندان در انجام وظایف محوله، موفق و موید باشید"


تعداد مشاهده: 608
1397/4/16
print

انتصاب جدید در سازمان ورزش شهرداری تهران؛ "مدير فني و مهندسي" سازمان ورزش شهرداري تهران منصوب شد


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد
شهر ورزش ـ رییس سازمان ورزش شهرداری تهران طی حکمی، "مدير فني و مهندسي" این سازمان را منصوب کرد.

مدت قرارداد می باشد.


به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، محمد صادق حسنی،رییس این سازمان طی حکمی "پیمان باقری" را به عنوان "مدير فني و مهندسي" سازمان ورزش معرفی و منصوب کرد.
در بخشی از این حکم آمده است:
" امید است با اتکال به الطاف الهی و اطاعت از مقام عظمای ولایت و مدنظر قراردادن کلیه ضوابط و مقررات ابلاغی و هم سو بودن در راستای اهداف شهردار محترم تهران به منظور افزایش رضایتمندی اقشار مختلف شهروندان در انجام وظایف محوله، موفق و موید باشید"

شرایط:

الف)شرایط مناقصه: داشتن اساسنامه مرتبط، روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت، داشتن حداقل 2 سال سابقه خدمات نگهداشت اماکن ورزشی و استخر، داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه یا صلاحیت از وزارت کار، اراوه گواهی مالیات بر ارزش افزوده

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/4/16

انتصاب جدید در سازمان ورزش شهرداری تهران؛ "مدير فني و مهندسي" سازمان ورزش شهرداري تهران منصوب شد


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد
شهر ورزش ـ رییس سازمان ورزش شهرداری تهران طی حکمی، "مدير فني و مهندسي" این سازمان را منصوب کرد.

مدت قرارداد می باشد.


به گزارش روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران، محمد صادق حسنی،رییس این سازمان طی حکمی "پیمان باقری" را به عنوان "مدير فني و مهندسي" سازمان ورزش معرفی و منصوب کرد.
در بخشی از این حکم آمده است:
" امید است با اتکال به الطاف الهی و اطاعت از مقام عظمای ولایت و مدنظر قراردادن کلیه ضوابط و مقررات ابلاغی و هم سو بودن در راستای اهداف شهردار محترم تهران به منظور افزایش رضایتمندی اقشار مختلف شهروندان در انجام وظایف محوله، موفق و موید باشید"

شرایط:

الف)شرایط متقاضی اشخاص حقیقی: ارائه رزومه و سابقه مدیریت اماکن ورزشی به مدت 2 سال که شامل یکی از موارد زیر باشد:

الف)ارائه مصدق قرارداد اجاره و یا بهره برداری از اماکن ورزشی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ب)مجوز بهره برداری اماکن ورزشی صادره از اداره کل تربیت بدنی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ج)ارائه گواهی مدیریت مجموعه ورزشی از نهادها و مراکز دولتی و عمومی غیردولتی که به امضاء مقام مجاز رسیده باشد (مراکز خصوصی ارائه لیست بیمه و دستمزد الزامی می باشد) (2 سال)

د)تاهل/مدرک کارشناسی/حداقل 25 سال سن/کارت پایان خدمت

شرایط متقاضی اشخاص حقوقی: اساسنامه/روزنامه رسمی/آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت/حداقل 2 سال سابقه مدیریت مجموعه ورزشی

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/4/16