جستجو
Menu

اخبار برتر

دو دیدار مهم رییس سازمان ورزش شهرداری تهران در یک روز


رییس سازمان ورزش شهرداری تهران در راستای توسعه ورزش اقشار و ارایه ورزش ارزان به تمام سلایق و سنین مختلف با "گئورک وارطان" رییس هیات مدیره مجموعه ورزشی آرارات دیدار و گفتگو کرد.


حسنی در این دیدار ضمن برشمردن مشکلاتی که برای توسعه ورزش با آن دست به گریبان هستند از اهمیت برگزاری رقابت های ورزشی اقشار سخن گفته و ورزش همگانی را نماد همزیستی و همبستگی جامعه بزرگ ایرانی دانست.
همچنین رییس سازمان ورزش شهرداری در نشستی دیگر با "علی نیازی"، سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران دیدار و در مورد مشکلاتی همچون نبودن اعتبار کافی جهت اماکن ورزشی نیمه ساخته در پایتخت، نگهداشت زمین های چمن مصنوعی ، بودجه تملک فضاهای ورزشی، بازسازی مجموعه های ورزشی تحت پوشش این سازمان که مستهلک شده اند، به بحث و تبادل نظر با وی پرداخت.
🆔 @sazmanvarzesh


تعداد مشاهده: 91
1397/4/20
print

دو دیدار مهم رییس سازمان ورزش شهرداری تهران در یک روز


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد
رییس سازمان ورزش شهرداری تهران در راستای توسعه ورزش اقشار و ارایه ورزش ارزان به تمام سلایق و سنین مختلف با "گئورک وارطان" رییس هیات مدیره مجموعه ورزشی آرارات دیدار و گفتگو کرد.

مدت قرارداد می باشد.


حسنی در این دیدار ضمن برشمردن مشکلاتی که برای توسعه ورزش با آن دست به گریبان هستند از اهمیت برگزاری رقابت های ورزشی اقشار سخن گفته و ورزش همگانی را نماد همزیستی و همبستگی جامعه بزرگ ایرانی دانست.
همچنین رییس سازمان ورزش شهرداری در نشستی دیگر با "علی نیازی"، سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران دیدار و در مورد مشکلاتی همچون نبودن اعتبار کافی جهت اماکن ورزشی نیمه ساخته در پایتخت، نگهداشت زمین های چمن مصنوعی ، بودجه تملک فضاهای ورزشی، بازسازی مجموعه های ورزشی تحت پوشش این سازمان که مستهلک شده اند، به بحث و تبادل نظر با وی پرداخت.
🆔 @sazmanvarzesh

شرایط:

الف)شرایط مناقصه: داشتن اساسنامه مرتبط، روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت، داشتن حداقل 2 سال سابقه خدمات نگهداشت اماکن ورزشی و استخر، داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه یا صلاحیت از وزارت کار، اراوه گواهی مالیات بر ارزش افزوده

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/4/20

دو دیدار مهم رییس سازمان ورزش شهرداری تهران در یک روز


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد
رییس سازمان ورزش شهرداری تهران در راستای توسعه ورزش اقشار و ارایه ورزش ارزان به تمام سلایق و سنین مختلف با "گئورک وارطان" رییس هیات مدیره مجموعه ورزشی آرارات دیدار و گفتگو کرد.

مدت قرارداد می باشد.


حسنی در این دیدار ضمن برشمردن مشکلاتی که برای توسعه ورزش با آن دست به گریبان هستند از اهمیت برگزاری رقابت های ورزشی اقشار سخن گفته و ورزش همگانی را نماد همزیستی و همبستگی جامعه بزرگ ایرانی دانست.
همچنین رییس سازمان ورزش شهرداری در نشستی دیگر با "علی نیازی"، سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران دیدار و در مورد مشکلاتی همچون نبودن اعتبار کافی جهت اماکن ورزشی نیمه ساخته در پایتخت، نگهداشت زمین های چمن مصنوعی ، بودجه تملک فضاهای ورزشی، بازسازی مجموعه های ورزشی تحت پوشش این سازمان که مستهلک شده اند، به بحث و تبادل نظر با وی پرداخت.
🆔 @sazmanvarzesh

شرایط:

الف)شرایط متقاضی اشخاص حقیقی: ارائه رزومه و سابقه مدیریت اماکن ورزشی به مدت 2 سال که شامل یکی از موارد زیر باشد:

الف)ارائه مصدق قرارداد اجاره و یا بهره برداری از اماکن ورزشی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ب)مجوز بهره برداری اماکن ورزشی صادره از اداره کل تربیت بدنی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ج)ارائه گواهی مدیریت مجموعه ورزشی از نهادها و مراکز دولتی و عمومی غیردولتی که به امضاء مقام مجاز رسیده باشد (مراکز خصوصی ارائه لیست بیمه و دستمزد الزامی می باشد) (2 سال)

د)تاهل/مدرک کارشناسی/حداقل 25 سال سن/کارت پایان خدمت

شرایط متقاضی اشخاص حقوقی: اساسنامه/روزنامه رسمی/آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت/حداقل 2 سال سابقه مدیریت مجموعه ورزشی

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/4/20