جستجو
Menu

اخبار برتر

رییس سازمان ورزش شهرداری در برنامه حوالی امروز شبکه تهران📌با همکاری آموزش و پرورش مدارس تهران را  به پایلوت ورزش همگانی برای تفریح و ورزش دانش آموزان و خانواده ها تبدیل می کنیم.
📌امسال 112 عنوان بازی بومی و محلی را احیا کردیم و به دنبال توسعه آن هستیم.
📌اولویت برنامه های سازمان ورزش ورزش های تفریحی است تا ضمن ایجاد تحرک، شهروندان احساس نشاط هم داشته باشند.
📌نهضت بازپس گیری خیابان را به یاد سالهای قدیم به منظور فراهم ساختن فضایی در کوچه و خیابانهای پایتخت برای فعالیت ورزشی نوجوانان و جوانان راه اندازی کرده ایم.


تعداد مشاهده: 144
1397/4/20
print

رییس سازمان ورزش شهرداری در برنامه حوالی امروز شبکه تهران


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد

مدت قرارداد می باشد.


📌با همکاری آموزش و پرورش مدارس تهران را  به پایلوت ورزش همگانی برای تفریح و ورزش دانش آموزان و خانواده ها تبدیل می کنیم.
📌امسال 112 عنوان بازی بومی و محلی را احیا کردیم و به دنبال توسعه آن هستیم.
📌اولویت برنامه های سازمان ورزش ورزش های تفریحی است تا ضمن ایجاد تحرک، شهروندان احساس نشاط هم داشته باشند.
📌نهضت بازپس گیری خیابان را به یاد سالهای قدیم به منظور فراهم ساختن فضایی در کوچه و خیابانهای پایتخت برای فعالیت ورزشی نوجوانان و جوانان راه اندازی کرده ایم.

شرایط:

الف)شرایط مناقصه: داشتن اساسنامه مرتبط، روزنامه رسمی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت، داشتن حداقل 2 سال سابقه خدمات نگهداشت اماکن ورزشی و استخر، داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه یا صلاحیت از وزارت کار، اراوه گواهی مالیات بر ارزش افزوده

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/4/20

رییس سازمان ورزش شهرداری در برنامه حوالی امروز شبکه تهران


سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد

مدت قرارداد می باشد.


📌با همکاری آموزش و پرورش مدارس تهران را  به پایلوت ورزش همگانی برای تفریح و ورزش دانش آموزان و خانواده ها تبدیل می کنیم.
📌امسال 112 عنوان بازی بومی و محلی را احیا کردیم و به دنبال توسعه آن هستیم.
📌اولویت برنامه های سازمان ورزش ورزش های تفریحی است تا ضمن ایجاد تحرک، شهروندان احساس نشاط هم داشته باشند.
📌نهضت بازپس گیری خیابان را به یاد سالهای قدیم به منظور فراهم ساختن فضایی در کوچه و خیابانهای پایتخت برای فعالیت ورزشی نوجوانان و جوانان راه اندازی کرده ایم.

شرایط:

الف)شرایط متقاضی اشخاص حقیقی: ارائه رزومه و سابقه مدیریت اماکن ورزشی به مدت 2 سال که شامل یکی از موارد زیر باشد:

الف)ارائه مصدق قرارداد اجاره و یا بهره برداری از اماکن ورزشی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ب)مجوز بهره برداری اماکن ورزشی صادره از اداره کل تربیت بدنی به نام شخص شرکت کننده (2 سال)

ج)ارائه گواهی مدیریت مجموعه ورزشی از نهادها و مراکز دولتی و عمومی غیردولتی که به امضاء مقام مجاز رسیده باشد (مراکز خصوصی ارائه لیست بیمه و دستمزد الزامی می باشد) (2 سال)

د)تاهل/مدرک کارشناسی/حداقل 25 سال سن/کارت پایان خدمت

شرایط متقاضی اشخاص حقوقی: اساسنامه/روزنامه رسمی/آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده شرکت/حداقل 2 سال سابقه مدیریت مجموعه ورزشی

ب) محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: خیابان آزادی نبش یادگار امام پشت شهرداری منطقه 10 سازمان ورزش شهرداری تهران طبقه 3 واحد مالی

ج)شماره حساب خرید اوراق و مدارک مناقصه: 1005214191 بانک شهر مبلغ 300000 ریال

د)شماره حساب واریز سپرده: 10015151508 بانک شهر

ه)مهلت ارائه اسناد: 10 روز از تاریخ انتشار آگهی

خ)مسئولیت صحت مدارک و اوراق ارسالی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

ک)مسئولیت هرگونه خط خوردگی/عدم خوانا بودن مدارک/شبهه در احراز سابقه مدیریت و امثالهم به عهده شرکت کنندگان می باشد.

گ)ترتیب باز شدن پاکت ها دقیقا به ترتیب پهنه ها می باشد و شرکت کننده درصورت برنده شدن در پهنه 1 پاکت ایشان در پهنه های بعدی باز نخواهد شد.

مشروح شرایط مناقصه در اسناد و مدارک مناقصه می باشد که شرکت کنندگان مدارک را با قید قبولی امضا نموده و در پاکت های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.

ضمنا کلیه هزینه های مربوط به آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


ایجاد شده در تاریخ: 1397/4/20